SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ ORAZ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Z EWAKUACJĄ LUDZI I MIENIA

/jak radzić sobie w sytuacji konieczności udzielenia pomocy osobie rannej, poszkodowanej, nawet znajdującej się w stanie zagrożenia życia/


Cel szkoleń:
przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznego wykonywania czynności przedmedycznych w sytuacjach urazowych oraz ratujących życie, a także korzystania z dostępnego sprzętu i środków opatrunkowych.


Zakres tematyczny szkoleń:
podstawy organizacyjno-prawne; wstępna ocena stanu osoby poszkodowanej;  postępowanie z osobą nieprzytomną; zatrzymanie podstawowych funkcji życiowych krążenia i oddechu; resuscytacja krążeniowo oddechowa; zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, omdleń, oparzeń i porażeń; urazy układu kostnego – złamania, zwichnięcia, skręcenia; postępowanie przy zadławieniach, oparzeniach, omdleniu, zmiażdżeniach, ciałach obcych, udarach cieplnych, drgawkach, porażeniu prądem elektrycznym, utonięciach; pierwsza pomoc, ratownictwo medyczne w nagłych stanach zagrożenia życia i nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska, praktyczne opatrywanie ran, unieruchomienie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania; pośredniego masażu serca, apteczka - zasady prowadzenia, zestaw zaopatrzenia, wyposażenie, zasady ewakuacji osób imienia.

Zakres obejmuje czynności proste możliwe do wykonania za pomocą ogólnie dostępnych środków. Podstawa szkoleniową są procedury służb ratowniczych oraz wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji.


Organizacja szkoleń:

  • metodologia: prelekcja; pokazy; symulacje sytuacyjne; zajęcia praktyczne; trening,
  • grupy szkoleniowe do 20 osób,
  • czas szkolenia wynosi od 6 jednostek lekcyjnych.
  • podczas zajęć wykorzystywane są: prezentacje multimedialne i filmy instruktażowe, manekiny do nauki resuscytacji, zestawy opatrunkowe, podstawowe zestawy do symulacji urazów, symulacji ran, materace /maty/ do nauki pozycji ułożeniowych, apteczki, materiały instruktażowe dla słuchaczy,
  • słuchacze otrzymują zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniach spełniających wymogi:
    • art. 2091 §1 pkt. 2 Kodeksu Pracy w zakresie osób wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy oraz
    • §44 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie osób, które mogą zajmować się apteczkami w zakładzie pracy.


Szkolenia przeznaczone są dla wszystkich osób mogących znaleźć się w sytuacji konieczności udzielenia poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej, a zespołem je realizującym kieruje absolwent Podyplomowego Studium Medycyny Ratunkowej – Akademii Medycznej w Poznaniu, ratownik, instruktor pierwszej pomocy z elementami medycyny ratunkowej, trener w zakresie ochrony ludności, instruktor Europejskiej Rady Resuscytacji BLS-AED,.

KURSY KOLEJOWE: LICENCJA MASZYNISTY I INNE KURSY KWALIFIKACYJNE DLA STANOWISK RUCHU KOLEJOWEGO
KURSY KOLEJOWE: LICENCJA MASZYNISTY W dzisiejszych czasach jeden zawód to za mało, aby czuć się pewnie na rynku pracy. Niewątpliwie warto zainwestować w siebie, poszerzyć swoje umiejętności i zdobyć doświadczenie w zawodzie maszynisty. To praca nie tylko dla miłośników kolei, lecz także dla wszystkich tych, którzy chcą wykonywać pracę stabilną, czy też podziwiać widoki pięknej Polski. Kurs na licencję...
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE /KKZ/
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE /KKZ/ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zastąpiły wcześniejsze technika uzupełniające dla dorosłych i szkoły policealne. Rozporządzenie podzieliło zawody wpisane do klasyfikacji na zawody jedno, dwu i trój kwalifikacyjne oraz określiły minima...
KURSY OCHRONY: KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY
KURS KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY /245 godzin/ to podstawowy krok w przygotowaniu profesjonalnego pracownika ochrony i główny z oferowanych dla branży /w pakiecie kursy ochrony/, kurs umożliwiający uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zastąpił dawne licencje I i II stopnia i daje możliwość wykonywania m.in. takich zadań...
KURSY OCHRONY: SŁUŻB PORZĄDKOWYCH IMPREZ MASOWYCH
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki...
SZKOLENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM OSÓB, MIENIA, INSTYTUCJI
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki...
SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ ORAZ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Z EWAKUACJĄ LUDZI I MIENIA /jak radzić sobie w sytuacji konieczności udzielenia pomocy osobie rannej, poszkodowanej, nawet znajdującej się w stanie zagrożenia życia/ Cel szkoleń:przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznego wykonywania czynności przedmedycznych w sytuacjach urazowych oraz...
SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki...
SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA I SPRZEDAŻY
W efekcie współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dorosłych „BROKER–bis” przedstawiamy pakiet szkoleń z zakresu zarządzania i sprzedaży: Zarządzanie zorientowane na rezultatyjak osiągać założone rezultaty biznesowe i realizować plany, przekonywać i motywować podwładnych w trakcie rozmowy o planach i efektach, rozmawiać z podwładnymi, by zachęcić ich do szukania rozwiązań, oceniać pracę podwładnych w...
SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ W BIZNESIE
W efekcie współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dorosłych „BROKER–bis” przedstawiamy pakiet szkoleń z zakresu praktycznego wykorzystanie wiedzy psychologicznej w biznesie: Wybrane zagadnienia psychologii ogólnejzapoznanie słuchaczy z podstawowymi zmiennymi psychologicznymi i pokazanie działania tych zmiennych w rzeczywistych sytuacjach Teoria komunikacji: perswazja i obrona przed...
IMPREZY INTEGRACYJNE DLA FIRM
Organizacja imprez integracyjnych, kursów i konferencji oraz przygody ze sportem i rekreacją, wypełnionych programem szkoleniowym, rozrywkowym /w zakresie pełnej oferty rynkowej/ i kulinarnym. W oparciu o 2 – 4 godzinne autorskie panele nadajemy imprezom status szkoleniowy, a uczestnikom dajemy możliwość nabycia konkretnej wiedzy lub umiejętności przydatnych zarówno w działalności biznesowej jak i...