Organizacja imprez integracyjnych, kursów i konferencji oraz przygody ze sportem i rekreacją, wypełnionych programem szkoleniowym, rozrywkowym /w zakresie pełnej oferty rynkowej/ i kulinarnym.

Oferowane przez nas szkolenia integracyjne obejmują kompletny zakres kompetencji z wybranej dziedziny. Zatrudniamy fachowców z dużym doświadczeniem w branży, którzy w sposób przystępny i skuteczne przekażą uczestnikom niezbędną wiedzę.

W oparciu o 2 – 4 godzinne autorskie panele nadajemy imprezom status szkoleniowy, a uczestnikom dajemy możliwość nabycia konkretnej wiedzy lub umiejętności przydatnych zarówno w działalności biznesowej jak i życiu prywatnym. Organizacja imprez integracyjnych dostępna w ramach naszej oferty obejmuje bardzo zróżnicowane kursy, obejmujące zarówno kwestie bezpieczeństwa, jak i wiedzę dotyczącą handlu bądź efektywnego zarządzania. 

 

Proponowana tematyka:

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa osób i mienia oraz organizacji gospodarczych:

Przestępczość pospolita w Polsce – charakter i skala omówienie, statystyki, podstawowe środki bezpieczeństwa,

 • Psychologiczne aspekty zachowań sprawców przestępstw kryminalnych i ich ofiar
  metody działania sprawców i ich determinacja, znamiona zewnętrzne zagrożeń i działań przestępczych, agresja i jej objawy
 • Psychologiczne aspekty zachowania się w sytuacji trudnej
  sytuacje trudne, typy sprawców i sposoby ich funkcjonowania, psychologiczne reakcje uczestników sytuacji zagrożenia (napadu/wzięcia zakładników), zasady zachowania się w sytuacji napadu/ wzięcia zakładników, stadia i dynamika rozwoju sytuacji wzięcia zakładników, psychologiczne odreagowanie jako forma pomocy osobom, które doświadczyły sytuacji zagrożenia - traumatycznej
 • Zasady sporządzania portretu pamięciowego sprawcy czynniki wpływające na wykonanie portretu, zasady sporządzania portretu
 • pamięciowego
 • Broń palna i inne niebezpieczne przedmioty - najczęściej wykorzystywane przedmioty podczas napadów rabunkowych, w tym na placówki bankowe charakterystyka najczęściej wykorzystywanych niebezpiecznych przedmiotów i broni palnej podczas napadów rabunkowych na terenie Polski. Pokaz i omówienie różnych rodzajów broni, postępowanie po napadzie. Trenażer strzelecki
 • Bezpieczeństwo osób i mienia instytucji lub organizacji gospodarczej w przypadku napadu z wzięciem zakładnika postępowanie w przypadku napadu z wzięciem zakładnika, zagrożenia związane z terrorem kryminalnym, typowych postaw terrorystów, procedury postępowania personelu dla zachowania bezpieczeństwa, współpraca z siłami porządkowymi
 • Symulacja napadu z wzięciem zakładnika grupa terrorystyczna składająca się 4-6 zamaskowanych osobników deklarujących motywy swojego działania ideologią antyglobalistów zajmuje obiekt, terroryzuje obecnych zmuszając ich do wykonywania poleceń, obezwładnienia uczestników /skrępowanie rąk, założenie worków materiałowych/…
 • Komu grozi zamach - zagrożenia terroryzmem w Polsce definicja terroryzmu, materiały wybuchowe i środki inicjujące - formy i rodzaje w jakich mogą występować, codzienne środki bezpieczeństwa

 • Bezpieczeństwo osób i mienia instytucji lub organizacji gospodarczej w przypadku podłożenia ładunku wybuchowego
  postępowanie w przypadku podłożenia ładunku wybuchowego, problematyka terroryzmu bombowego w Polsce, ogólne wiadomości o materiałach wybuchowych i środkach inicjujących, codzienne środki ostrożności, procedury postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu ładunku lub znalezieniu przedmiotu podejrzanego, ćwiczenia praktyczne w zakresie przeszukiwania pomieszczeń
 • Obroń się sam - elementy samoobrony najprostsze techniki obrony podczas napadów z użyciem siły fizycznej i niebezpiecznych przedmiotów
 • Elementy ratownictwa medycznego jak radzić sobie w sytuacji konieczności udzielenia pomocy osobie rannej, poszkodowanej, nawet znajdującej się w stanie zagrożenia życia
 • Zasady przygotowania i przeprowadzania ewakuacji osób z zagrożonego obiektu zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania i przeprowadzenia ćwiczebnej akcji ewakuacyjnej wraz z wszystkimi niezbędnymi ustaleniami organizacyjnymi
 • Polityka bezpieczeństwa organizacji gospodarczej analiza systemowa, bezpieczeństwo informacyjne, zakres i charakter, ochrona i bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo osobowe i zachowania człowieka, rola szkolenia w przygotowaniu do działania, integracja a zjawiska kryzysowe w bezpieczeństwie, oddziaływania zewnętrzne w zapewnianiu bezpieczeństwa
 • Wprowadzenie istotnych pojęć dla planowania i oceny systemu ochrony omówienie najistotniejszych elementów systemów bezpieczeństwa nie ujętych lub szczątkowo opisanych w przepisach - ustawach i rozporządzeniach oraz normach określających parametry technicznej i fizycznej ochrony mienia, parametry oceny systemu ochrony
 • Ocena stanu bezpieczeństwa obiektu prezentacja najnowszych metod w zakresie dokonywania oceny stanu bezpieczeństwa obiektu i wykorzystaniu ich w planowaniu oraz realizacji polityki bezpieczeństwa organizacji gospodarczej
 • Wywiad Konkurencyjny /gospodarczy/ na świecie i w Polsce rys historyczny wywiadu konkurencyjnego - wyzwania i tendencje XXI w., istota i cechy wywiadu konkurencyjnego, korzyści z prowadzenia wywiadu konkurencyjnego, zagrożenia i przeciwdziałanie
 • Nowoczesne technologie w dziedzinie systemów przeciwdziałania szpiegostwu gospodarczemu z wykorzystaniem systemów inwigilacji audio i video przegląd możliwości w tym zakresie
 • Bezpieczeństwo informacyjne i ochrona danych osobowych w działalności biznesowej jak przetwarzać informacje i chronić dane osobowe praktycznie w każdej firmie i życiu prywatnym
 • Przeciwdziałanie kradzieżom w obiektach handlowych i postępowanie w przypadku ich ujawnienia uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie ujawniania i właściwych reakcji na wykroczenia, kradzieże sklepowe i inne czyny zabronione charakterystyczne dla placówek handlowych
 • Metody zabezpieczenia i sposoby fałszerstw dokumentów związanych z obrotem pieniężnym przedstawiamy problematyka fałszerstw i wyłudzeń w obrocie pieniężnym, w tym bankowym /skala zjawiska, różnorodność działań przestępczych/ oraz możliwości przeciwdziałania tego typu przestępstwom. Jego celem jest również zmodyfikowanie sposobu interpretacji niektórych obiegowych pojęć związanych z procesem akceptacji i weryfikacji dokumentów
 • Rozpoznawanie autentyczności krajowych i zagranicznych znaków pieniężnych przedstawiamy problematykę fałszerstw krajowych i zagranicznych znaków pieniężnych, sposoby rozpoznawania ich autentyczności oraz stan przepisów w w/wym. zakresie.
 • Mechanizmy psychologiczne determinujące zachowania w kontakcie z klientem trudnym jak radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami w kontakcie z trudnym klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • Inne z opracowaniem autorskich programów w zakresie: Mechanizmów ludzkich zachowań w stresie i innych sytuacjach trudnych, ochrony i zapobiegania zagrożeniom utraty danych i informacji o charakterze poufnym, bezpieczeństwa podstawowego sprzętu i oprogramowania w firmie, ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa przemysłowego, przygotowujące do egzaminów na broń, wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencji w zakresie podstawowym i dla zaawansowanych, bezpieczeństwa rezydencji, doskonalenia jazdy samochodem w warunkach zagrożenia z wykorzystaniem mat poślizgowych, związane tematycznie z programami bezpieczny dom, bezpieczna szkoła itp., postępowania w sytuacjach zagrożeń narkotycznych.


Szkolenia z zakresu zarządzania i sprzedaży:

 • Zarządzanie zorientowane na rezultaty
  jak osiągać założone rezultaty biznesowe i realizować plany, przekonywać i motywować podwładnych w trakcie rozmowy o planach i efektach, rozmawiać z podwładnymi, by zachęcić ich do szukania rozwiązań, oceniać pracę podwładnych w sposób motywujący do zmiany i rozwoju, budować postawę zaangażowania i odpowiedzialności u podwładnych
 • Zarządzanie sytuacyjne – skuteczny lider
  jak rozpoznawać etapy rozwoju pracownika, efektywnie dopasować styl zarządzania do zadań i etapu rozwoju pracownika, osiągać lepsze wyniki, dzięki stosowaniu adekwatnych metod zarządzania w codziennej pracy z podwładnymi, zwiększyć poziom zaangażowania, motywacji i kompetencji, pracowników
 • Inspirujące przywództwo
  jak, zwiększyć swoją skuteczność jako przywódcy zespołu, budować autorytet lidera, wykorzystywać rożne źródła władzy do budowania pozycji lidera, efektywnie komunikować się z zespołem, budować motywację i zaangażowanie pracowników w oparciu o wartości, zachować równowagę między pracą zawodową i życiem osobistym
 • Skuteczny zespół
  jak wygłaszać expose do członków swojego zespołu, podejmować adekwatne działania motywujące zespół, pracować ze swoim zespołem na poszczególnych etapach jego rozwoju, stymulować współpracę w obrębie własnego zespołu zadaniowego
 • Motywowanie, sztuka pokonywania ograniczeń
  jak rozpoznawać czynniki motywujące i demotywujące pracowników, stosować w codziennej pracy skuteczne metody motywowania pozafinansowego, dostosować sposoby motywowania do potrzeb i etapu rozwoju pracownika, interweniować w sytuacjach wymagających poprawy pracy podwładnego i prowadzenia rozmów dyscyplinujących
 • Prowadzenie zebrań – od słów do czynów
  jak efektywnie przygotowywać się do prowadzenia zebrań, angażować uczestników i stymulować pracę zespołu podczas zebrania, prowadzić zebrania, aby stanowiły wartość dodaną i nie były postrzegane jako strata czasu
 • Aktywna sprzedaż przez telefon – czyli nie trać żadnej okazji
  jak korzystać z narzędzi komunikacyjnych dla zbudowania dobrej relacji w krótkim kontakcie telefonicznym, sprawnie przechodzić od obsługi klienta do sprzedaży usług dodatkowych, korzystać ze swojego głosu jako ważnego narzędzia pracy, reagować na zastrzeżenia w profesjonalny, spokojny sposób, rozpoznawać sygnały gotowości klienta do podjęcia decyzji
 • Umiejętności handlowe
  jak wzmocnić siłę handlową i wiarygodność w kontakcie z nowym klientem, zastosować praktyczne techniki prowadzenia klienta do decyzji o zakupie rozwinąć umiejętności efektywnej komunikacji w kolejnych etapach procesu sprzedaży oraz w trudnych sytuacjach związanych z obsługą
 • Zaawansowane umiejętności handlowe
  jak poszerzyć umiejętności budowania relacji handlowych z rożnymi typami klientów, stosować praktyczne techniki asertywności handlowej dla realizacji interesów firmy przy jednoczesnej dbałości o dobry kontakt, wykorzystać nowoczesne narzędzia analizy transakcyjnej w obsłudze trudnych sytuacji w kontakcie z klientem
 • Prezentacje handlowe – sztuka wpływania na innych
  słuchacze przygotują argumentację sprzedażową w oparciu o potrzeby klienta, poznają zasady wywierania wpływu poprzez perswazyjną prezentację, będą wiedzieli w jaki sposób modyfikować prezentacje w zależności od poziomu decyzyjnego, z którym mają do czynienia po stronie klienta
 • Sztuka negocjacji w biznesie
  jak negocjować bez stresu i zmęczenia, cieszyć się prowadzeniem gry negocjacyjnej, dobrze przygotować się do negocjacji, panować nad przebiegiem procesu negocjacji, podejmować optymalne decyzje wpływające na przebieg i wynik negocjacji, rozpoznawać i rozwiązywać dylematy negocjacyjne, „wychować” partnera negocjacyjnego, planować angażowanie środków (czas/budżet) w zależności od typu negocjacji
 • Techniki windykacji
  jak skutecznie oddziaływać na dłużnika, efektywnie odzyskiwać należności, właściwie określać ścieżki postępowania z dłużnikiem, optymalnie zastosować instrumenty prawne, optymalizować proces windykacji minimalizując ryzyko, czas i straty

Szkolenia z zakresu praktycznego wykorzystanie wiedzy psychologicznej w biznesie:

 • Wybrane zagadnienia psychologii ogólnej
  zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zmiennymi psychologicznymi i pokazanie działania tych zmiennych w rzeczywistych sytuacjach
 • Teoria komunikacji: perswazja i obrona przed manipulacją
  wyrobienie u słuchaczy umiejętności analizowania własnych poczynań komunikacyjnych w kategoriach skuteczności i nieskuteczności
 • Rozumowanie i argumentacja
  doskonalenie umiejętności technicznych w zakresie kontroli poprawności rozumowań
 • Psychologiczne aspekty zarządzania ryzykiem
  zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami psychologii oceny i podejmowania ryzyka
 • Negocjacje
  poznanie metod i narzędzi przygotowania się do negocjacji
 • Psychologia zachowań konsumenckich: jak sprzedawać?
  przyswojenie przez słuchaczy wiedzy na temat tego, co się dzieje w umyśle ludzkim przy nabywaniu dóbr i usług
 • Behawioralna teoria decyzji
  przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy na temat tego, w jaki sposób przebiega proces podejmowanie decyzji (osobistych, konsumenckich, politycznych i innych), jak gromadzone i wykorzystywane są informacje w tym procesie, w jaki sposób tworzone są oceny, jakie są zasady (reguły) wybierania.
 • Psychologia rynków finansowych
  Jak wykorzystać odkrycia psychologii poznawczej do skutecznego inwestowania na rynkach finansowych
 • Szkolenie umiejętności kierowniczych
  uświadomienie uczestnikom zagrożeń związanych z posiadaniem władzy. Słuchacze poznają bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania
 • Psychologia organizacji i przywództwa
  zapoznanie słuchaczy z zasadami zarządzania organizacjami i funkcjonowania grup oraz ze specyficznymi umiejętnościami przywódczymi, czyli jak budować zaufanie i zaangażowanie
 • Zarządzanie ryzykiem
  przyswojenie przez słuchaczy podstawowych pojęć z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej niezbędnych do zrozumienia i stosowania współczesnych metod zarządzania ryzykiem
 • Wybrane zagadnienia protokołu dyplomatycznego, etykieta i budowanie relacji w biznesie
  poznanie zasad protokołu w biznesie w porównaniu z tradycyjną etykietą towarzyską - świadomość różnic. Poszerzenie umiejętności interpersonalnych pomocnych w kontaktach służbowych, na przyjęciach z udziałem klientów, gości honorowych
 • Trening umiejętności menedżerskich
  zajęcia z zakresu umiejętności menedżerskich mają na celu dostarczenie uczestnikom okazji do zdobycia wiedzy na temat kluczowych umiejętności menedżerskich, analizy własnych umiejętności w zakresie zarządzania oraz ich doskonalenia z wykorzystaniem technik ćwiczeniowych
 • Dylematy społeczne
  przedstawienie najczęstszych dylematów społecznych (relewantnych do biznesu) i sposobów ich rozwiązywania
 • Praktyka Public Relations
  przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy na temat różnic w interesach stron zaangażowanych w przekazywanie informacji nt. firm
 • Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi
  przedstawienie działań (w szczególności oddziaływań psychologicznych) składających się na system Zarządzania Zasobami Ludzkim (ZZL) w organizacji
 • Planowanie kampanii marketingowej
  ukazanie specyfiki marketingowego podejścia do organizacji oraz przedstawienie szczegółowych modeli projektowania i prowadzenia kampanii

 

Tego typu szkolenia możemy realizować na terenie całego kraju w obiektach Zleceniodawcy lub dla niego wyszukanych. Dysponujemy kadrą instruktorsko- trenerską gwarantującą atrakcyjny i merytoryczny przebieg zajęć - na życzenie przedstawiamy ich noty biograficzne. 

Dbamy o dobry wizerunek oraz współpracę z klientem, dlatego w razie potrzeby chętnie odpowiemy na pytania dotyczące przedstawionych szkoleń.

Deklarujemy gotowość dyskusji nad zmianą tez programowych oferowanych szkoleń, jak również przygotowania kolejnych propozycji. Działamy bardzo elastycznie, zapewniając szkolenia integracyjne dla firm na profesjonalnym poziomie, dbając jednocześnie o dostosowanie do potrzeb uczestników. Po zakończeniu zajęć, na życzenie uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia potwierdzające ich udział w szkoleniu oraz jego tematykę i czas przeznaczony na realizację. Co więcej, wyróżnia nas duże doświadczenie oraz pozytywne opinie wśród klientów. Wykorzystujemy naszą wiedzę oraz umiejętności, aby zagwarantować skuteczne kursy z różnych specjalizacji.

Na przestrzeni minionych lat w ramach różnych form, przeszkoliliśmy ponad 50 tysięcy pracowników różnych branż. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z naszą obszerną ofertą – z pewnością staniemy na wysokości zadania.

Kursy

KURSY KOLEJOWE: LICENCJA MASZYNISTY I INNE KURSY KWALIFIKACYJNE DLA STANOWISK RUCHU KOLEJOWEGO
KURSY KOLEJOWE: LICENCJA MASZYNISTY W dzisiejszych czasach jeden zawód to za mało, aby czuć się pewnie na rynku pracy. Niewątpliwie warto zainwestować w siebie, poszerzyć swoje umiejętności i zdobyć doświadczenie w zawodzie maszynisty. To praca nie tylko dla miłośników kolei, lecz także dla wszystkich tych, którzy chcą wykonywać pracę stabilną, czy też podziwiać widoki pięknej Polski. Kurs na...
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE /KKZ/
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE /KKZ/ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zastąpiły wcześniejsze technika uzupełniające dla dorosłych i szkoły policealne. Rozporządzenie podzieliło zawody wpisane do klasyfikacji na zawody jedno, dwu i trój kwalifikacyjne oraz określiły minima...
KURSY OCHRONY: KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY
KURS KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY /245 godzin/ to podstawowy krok w przygotowaniu profesjonalnego pracownika ochrony i główny z oferowanych dla branży /w pakiecie kursy ochrony/, kurs umożliwiający uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zastąpił dawne licencje I i II stopnia i daje możliwość wykonywania m.in. takich zadań...
KURSY OCHRONY: SŁUŻB PORZĄDKOWYCH IMPREZ MASOWYCH
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki...
SZKOLENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM OSÓB, MIENIA, INSTYTUCJI
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki...
SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ   SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ ORAZ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Z EWAKUACJĄ LUDZI I MIENIA /jak radzić sobie w sytuacji konieczności udzielenia pomocy osobie rannej, poszkodowanej, nawet znajdującej się w stanie zagrożenia życia/ Cel szkoleń:przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznego wykonywania...
SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY
SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw...
SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA I SPRZEDAŻY
W efekcie współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dorosłych „BROKER–bis” przedstawiamy pakiet szkoleń z zakresu zarządzania i sprzedaży: Zarządzanie zorientowane na rezultaty jak osiągać założone rezultaty biznesowe i realizować plany, przekonywać i motywować podwładnych w trakcie rozmowy o planach i efektach, rozmawiać z podwładnymi, by zachęcić ich do szukania rozwiązań, oceniać pracę...
SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ W BIZNESIE
SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ W BIZNESIE W efekcie współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dorosłych „BROKER–bis” przedstawiamy pakiet szkoleń z zakresu praktycznego wykorzystanie wiedzy psychologicznej w biznesie: Wybrane zagadnienia psychologii ogólnejzapoznanie słuchaczy z podstawowymi zmiennymi psychologicznymi i pokazanie działania tych...
IMPREZY I SZKOLENIA INTEGRACYJNE DLA FIRM
   Organizacja imprez integracyjnych, kursów i konferencji oraz przygody ze sportem i rekreacją, wypełnionych programem szkoleniowym, rozrywkowym /w zakresie pełnej oferty rynkowej/ i kulinarnym. Oferowane przez nas szkolenia integracyjne obejmują kompletny zakres kompetencji z wybranej dziedziny. Zatrudniamy fachowców z dużym doświadczeniem w branży, którzy w sposób przystępny i skuteczne przekażą...
TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Rynek pracy w najbliższych latach potrzebować będzie specjalistów związanych z szeroko pojętym transportem. Na najbliższe dekady planowany jest dalszy rozwój infrastruktury kolejowej, co ma związek zarówno z przewozem osób, jak również towarów. Kolejnictwo będzie się nie tylko rozrastać, ale też będzie poddawane modernizacjom. Na etaty mogą więc liczyć osoby odpowiedzialne za organizowanie...
TECHNIK DRÓG I MOSTÓW KOLEJOWYCH
  Pośród branż, które będą rozwijać się przez najbliższe lata i dekady, na uwagę zasługuje kolejnictwo. Według długofalowych planów w Polsce nadal będzie rozwijana sieć przewozów pasażerskich oraz towarowych. Zapotrzebowanie jest i będzie zarówno na osoby zajmujące się obsługą ruchu pasażerskiego i towarowego, jak również na fachowców od zagrożeń czy wykonawców dokumentacji przetargowej. Technik...
TECHNIK TRANSPORTU SZYNOWEGO
Technik energetyk transportu szynowego to zawód pozwalający szukać zatrudnienia zarówno na kolei, jak również w firmach zajmujących się obsługą taboru tramwajowego. Osoba ta jest odpowiedzialna między innymi za wykonywania następujących zadań zawodowych, wykonywania przeglądów, naprawy maszyn czy naprawy transportu szynowego. W związku z polityką transportową na najbliższe dekady, w tym na...
KURSY DETEKTYWISTYCZNE: LICENCJA DETEKTYWA
Celem kursu na licencję detektywa jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności umożliwiających świadczenie usług detektywistycznych w aktualnie obowiązującym stanie przepisów prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej oraz stworzenie im możliwości ubiegania się o uzyskanie licencji detektywa. KOLEJNA EDYCJA od 18 grudnia 2021 /8 stycznia 2022/ cena kursu 1500 zł Kurs realizowany jest w...