W efekcie współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dorosłych „BROKER–bis” przedstawiamy pakiet szkoleń z zakresu zarządzania i sprzedaży:

Zarządzanie zorientowane na rezultaty

jak osiągać założone rezultaty biznesowe i realizować plany, przekonywać i motywować podwładnych w trakcie rozmowy o planach i efektach, rozmawiać z podwładnymi, by zachęcić ich do szukania rozwiązań, oceniać pracę podwładnych w sposób motywujący do zmiany i rozwoju, budować postawę zaangażowania i odpowiedzialności u podwładnych

Zarządzanie sytuacyjne – skuteczny lider

jak rozpoznawać etapy rozwoju pracownika, efektywnie dopasować styl zarządzania do zadań i etapu rozwoju pracownika, osiągać lepsze wyniki, dzięki stosowaniu adekwatnych metod zarządzania w codziennej pracy z podwładnymi, zwiększyć poziom zaangażowania, motywacji i kompetencji, pracowników

Inspirujące przywództwo

jak, zwiększyć swoją skuteczność jako przywódcy zespołu, budować autorytet lidera, wykorzystywać rożne źródła władzy do budowania pozycji lidera, efektywnie komunikować się z zespołem, budować motywację i zaangażowanie pracowników w oparciu o wartości, zachować równowagę między pracą zawodową i życiem osobistym

Skuteczny zespół

jak wygłaszać expose do członków swojego zespołu, podejmować adekwatne działania motywujące zespół, pracować ze swoim zespołem na poszczególnych etapach jego rozwoju, stymulować współpracę w obrębie własnego zespołu zadaniowego

Motywowanie, sztuka pokonywania ograniczeń

jak rozpoznawać czynniki motywujące i demotywujące pracowników, stosować w codziennej pracy skuteczne metody motywowania pozafinansowego, dostosować sposoby motywowania do potrzeb i etapu rozwoju pracownika, interweniować w sytuacjach wymagających poprawy pracy podwładnego i prowadzenia rozmów dyscyplinujących

Prowadzenie zebrań – od słów do czynów

jak efektywnie przygotowywać się do prowadzenia zebrań, angażować uczestników i stymulować pracę zespołu podczas zebrania, prowadzić zebrania, aby stanowiły wartość dodaną i nie były postrzegane jako strata czasu

Aktywna sprzedaż przez telefon – czyli nie trać żadnej okazji

jak korzystać z narzędzi komunikacyjnych dla zbudowania dobrej relacji w krótkim kontakcie telefonicznym, sprawnie przechodzić od obsługi klienta do sprzedaży usług dodatkowych, korzystać ze swojego głosu jako ważnego narzędzia pracy, reagować na zastrzeżenia w profesjonalny, spokojny sposób, rozpoznawać sygnały gotowości klienta do podjęcia decyzji

Umiejętności handlowe

jak wzmocnić siłę handlową i wiarygodność w kontakcie z nowym klientem, zastosować praktyczne techniki prowadzenia klienta do decyzji o zakupie rozwinąć umiejętności efektywnej komunikacji w kolejnych etapach procesu sprzedaży oraz w trudnych sytuacjach związanych z obsługą

Zaawansowane umiejętności handlowe

jak poszerzyć umiejętności budowania relacji handlowych z rożnymi typami klientów, stosować praktyczne techniki asertywności handlowej dla realizacji interesów firmy przy jednoczesnej dbałości o dobry kontakt, wykorzystać nowoczesne narzędzia analizy transakcyjnej w obsłudze trudnych sytuacji w kontakcie z klientem

Prezentacje handlowe – sztuka wpływania na innych

słuchacze przygotują argumentację sprzedażową w oparciu o potrzeby klienta, poznają zasady wywierania wpływu poprzez perswazyjną prezentację, będą wiedzieli w jaki sposób modyfikować prezentacje w zależności od poziomu decyzyjnego, z którym mają do czynienia po stronie klienta

Sztuka negocjacji w biznesie

jak negocjować bez stresu i zmęczenia, cieszyć się prowadzeniem gry negocjacyjnej, dobrze przygotować się do negocjacji, panować nad przebiegiem procesu negocjacji, podejmować optymalne decyzje wpływające na przebieg i wynik negocjacji, rozpoznawać i rozwiązywać dylematy negocjacyjne, „wychować” partnera negocjacyjnego, planować angażowanie środków (czas/budżet) w zależności od typu negocjacji

Techniki windykacji

jak skutecznie oddziaływać na dłużnika, efektywnie odzyskiwać należności, właściwie określać ścieżki postępowania z dłużnikiem, optymalnie zastosować instrumenty prawne, optymalizować proces windykacji minimalizując ryzyko, czas i straty

 

Szkolenia przeznaczone są dla grup zamkniętych i realizowane w 2 – 3 dniowych warsztatach. Możemy realizować na terenie całego kraju. Dysponujemy kadrą instruktorsko - trenerską gwarantującą atrakcyjny i merytoryczny przebieg zajęć - na życzenie przedstawiamy ich noty biograficzne.

Deklarujemy gotowość dyskusji nad zmianą tez programowych oferowanych szkoleń, jak również przygotowania kolejnych propozycji. Po zakończeniu zajęć, na życzenie uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia potwierdzające ich udział w szkoleniu oraz jego tematykę i czas przeznaczony na realizację.

Cena dnia szkoleniowego to około 3 800 zł netto.
Na przestrzeni minionych lat w ramach różnych form, przeszkoliliśmy ponad 50 tysięcy pracowników różnych branż.

Szkolenia ze sprzedaży i zarządzania – dlaczego z nami?

Program prowadzonego przez naszą firmę szkolenia z zakresu zarządzania i sprzedaży został opracowany pod kątem przekazania aktualnej wiedzy w możliwie przystępny sposób. Dzięki niemu kursanci mają możliwość poszerzenia informacji, dzięki którym procesy wewnątrz firmy czy organizacji będą przebiegać na wyższym niż dotychczas poziomie. Szkolenie z zakresu zarządzania i sprzedaży obejmuje szereg zagadnień, mających na celu nie tylko osiąganie korzyści finansowych, ale też utrzymania właściwych relacji wewnątrz firmy i z kontrahentami. Zysk widziany krótkofalowo może okazać się w dłuższej perspektywie stratą – rozwiniemy tę problematykę na kilka sposobów.

W pracy handlowca najważniejsza jest skuteczność. Rolą menedżera jest takie zarządzanie personelem, żeby zakładane plany sprzedażowe były istotne dla pracowników na tyle, aby samodzielnie szukali lepszych rozwiązań i dzielili się nimi. Owocne współpraca i zarządzanie personelem to też styl pozwalający podwładnym na rozwój, na unikanie sztampy. Po zakończeniu szkolenia gwarantujemy, że kursanci będą bogatsi o praktyczną wiedzę dotyczącą między innymi motywowania pracowników, organizacji pracy (własnej i podwładnych), wyznaczania zadań i celów czy diagnozowania obecnej sytuacji. Podzielimy się też tajnikami dotyczącymi kontroli i oceny wyników handlowych. Wszystko to podczas szkolenia zgodnego z profilem działalności naszych partnerów. Oczywiście przed rozpoczęciem kursu trener biznesu gruntownie zaznajomi się ze specyfiką danej branży, co pozwoli idealnie dobrać zakres szkolenia.

Kursy

KURSY KOLEJOWE: LICENCJA MASZYNISTY I INNE KURSY KWALIFIKACYJNE DLA STANOWISK RUCHU KOLEJOWEGO
KURSY KOLEJOWE: LICENCJA MASZYNISTY W dzisiejszych czasach jeden zawód to za mało, aby czuć się pewnie na rynku pracy. Niewątpliwie warto zainwestować w siebie, poszerzyć swoje umiejętności i zdobyć doświadczenie w zawodzie maszynisty. To praca nie tylko dla miłośników kolei, lecz także dla wszystkich tych, którzy chcą wykonywać pracę stabilną, czy też podziwiać widoki pięknej Polski. Kurs na...
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE /KKZ/
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE /KKZ/ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zastąpiły wcześniejsze technika uzupełniające dla dorosłych i szkoły policealne. Rozporządzenie podzieliło zawody wpisane do klasyfikacji na zawody jedno, dwu i trój kwalifikacyjne oraz określiły minima...
KURSY OCHRONY: KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY
KURS KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY /245 godzin/ to podstawowy krok w przygotowaniu profesjonalnego pracownika ochrony i główny z oferowanych dla branży /w pakiecie kursy ochrony/, kurs umożliwiający uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zastąpił dawne licencje I i II stopnia i daje możliwość wykonywania m.in. takich zadań...
KURSY OCHRONY: SŁUŻB PORZĄDKOWYCH IMPREZ MASOWYCH
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki...
SZKOLENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM OSÓB, MIENIA, INSTYTUCJI
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki...
SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ   SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ ORAZ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Z EWAKUACJĄ LUDZI I MIENIA /jak radzić sobie w sytuacji konieczności udzielenia pomocy osobie rannej, poszkodowanej, nawet znajdującej się w stanie zagrożenia życia/ Cel szkoleń:przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznego wykonywania...
SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY
SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw...
SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA I SPRZEDAŻY
W efekcie współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dorosłych „BROKER–bis” przedstawiamy pakiet szkoleń z zakresu zarządzania i sprzedaży: Zarządzanie zorientowane na rezultaty jak osiągać założone rezultaty biznesowe i realizować plany, przekonywać i motywować podwładnych w trakcie rozmowy o planach i efektach, rozmawiać z podwładnymi, by zachęcić ich do szukania rozwiązań, oceniać pracę...
SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ W BIZNESIE
SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ W BIZNESIE W efekcie współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dorosłych „BROKER–bis” przedstawiamy pakiet szkoleń z zakresu praktycznego wykorzystanie wiedzy psychologicznej w biznesie: Wybrane zagadnienia psychologii ogólnejzapoznanie słuchaczy z podstawowymi zmiennymi psychologicznymi i pokazanie działania tych...
IMPREZY I SZKOLENIA INTEGRACYJNE DLA FIRM
   Organizacja imprez integracyjnych, kursów i konferencji oraz przygody ze sportem i rekreacją, wypełnionych programem szkoleniowym, rozrywkowym /w zakresie pełnej oferty rynkowej/ i kulinarnym. Oferowane przez nas szkolenia integracyjne obejmują kompletny zakres kompetencji z wybranej dziedziny. Zatrudniamy fachowców z dużym doświadczeniem w branży, którzy w sposób przystępny i skuteczne przekażą...
TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Rynek pracy w najbliższych latach potrzebować będzie specjalistów związanych z szeroko pojętym transportem. Na najbliższe dekady planowany jest dalszy rozwój infrastruktury kolejowej, co ma związek zarówno z przewozem osób, jak również towarów. Kolejnictwo będzie się nie tylko rozrastać, ale też będzie poddawane modernizacjom. Na etaty mogą więc liczyć osoby odpowiedzialne za organizowanie...
TECHNIK DRÓG I MOSTÓW KOLEJOWYCH
  Pośród branż, które będą rozwijać się przez najbliższe lata i dekady, na uwagę zasługuje kolejnictwo. Według długofalowych planów w Polsce nadal będzie rozwijana sieć przewozów pasażerskich oraz towarowych. Zapotrzebowanie jest i będzie zarówno na osoby zajmujące się obsługą ruchu pasażerskiego i towarowego, jak również na fachowców od zagrożeń czy wykonawców dokumentacji przetargowej. Technik...
TECHNIK TRANSPORTU SZYNOWEGO
Technik energetyk transportu szynowego to zawód pozwalający szukać zatrudnienia zarówno na kolei, jak również w firmach zajmujących się obsługą taboru tramwajowego. Osoba ta jest odpowiedzialna między innymi za wykonywania następujących zadań zawodowych, wykonywania przeglądów, naprawy maszyn czy naprawy transportu szynowego. W związku z polityką transportową na najbliższe dekady, w tym na...
KURSY DETEKTYWISTYCZNE: LICENCJA DETEKTYWA
Celem kursu na licencję detektywa jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności umożliwiających świadczenie usług detektywistycznych w aktualnie obowiązującym stanie przepisów prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej oraz stworzenie im możliwości ubiegania się o uzyskanie licencji detektywa. KOLEJNA EDYCJA od 18 grudnia 2021 /8 stycznia 2022/ cena kursu 1500 zł Kurs realizowany jest w...