Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu, Ustawy o usługach detektywistycznych z 6 lipca 2001 r., Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r., aktów wykonawczych do tych ustaw a także innych przepisów związanych z szeroko pojętą dziedziną bezpieczeństwa.

Proponujemy następujące kursy i szkolenia:
Przestępczość pospolita w Polsce - charakter i skala omówienie, statystki, podstawowe środki bezpieczeństwa
Psychologiczne aspekty zachowań sprawców przestępstw kryminalnych i ich ofiar - metody działania sprawców i ich determinacja, znamiona zewnętrzne zagrożeń i działań przestępczych, agresja i jej objawy.
Psychologiczne aspekty zachowania się w sytuacji trudnej - sytuacje trudne, typy sprawców i sposoby ich funkcjonowania, psychologiczne reakcje uczestników sytuacji zagrożenia (napadu/wzięcia zakładników), zasady zachowania się w sytuacji napadu/ wzięcia zakładników, stadia i dynamika rozwoju sytuacji wzięcia zakładników, psychologiczne odreagowanie jako forma pomocy osobom, które doświadczyły sytuacji zagrożenia - traumatycznej
Zasady sporządzania portretu pamięciowego sprawcy - czynniki wpływające na wykonanie portretu, zasady sporządzania portretu pamięciowego
Broń palna i inne niebezpieczne przedmioty - najczęściej wykorzystywane przedmioty podczas napadów rabunkowych, w tym na placówki bankowe charakterystyka najczęściej wykorzystywanych niebezpiecznych przedmiotów i broni palnej podczas napadów rabunkowych na terenie Polski. Pokaz i omówienie różnych rodzajów broni, postępowanie po napadzie. Trenażer strzelecki
Bezpieczeństwo osób i mienia instytucji lub organizacji gospodarczej w przypadku napadu z wzięciem zakładnika - postępowanie w przypadku napadu z wzięciem zakładnika, zagrożenia związane z terrorem kryminalnym, typowych postaw terrorystów, procedury postępowania personelu dla zachowania bezpieczeństwa, współpraca z siłami porządkowymi
Symulacja napadu z wzięciem zakładnika - grupa terrorystyczna składająca się 4-6 zamaskowanych osobników deklarujących motywy swojego działania ideologią antyglobalistów zajmuje obiekt, terroryzuje obecnych zmuszając ich do wykonywania poleceń, obezwładnienia uczestników /skrępowanie rąk, założenie worków materiałowych
Komu grozi zamach - zagrożenia terroryzmem w Polsce definicja terroryzmu, materiały wybuchowe i środki inicjujące - formy i rodzaje w jakich mogą występować, codzienne środki
bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo osób i mienia instytucji lub organizacji gospodarczej w przypadku podłożenia ładunku wybuchowego - postępowanie w przypadku podłożenia ładunku wybuchowego, problematyka terroryzmu bombowego w Polsce, ogólne wiadomości o materiałach wybuchowych i środkach inicjujących, codzienne środki ostrożności, procedury postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu ładunku lub znalezieniu przedmiotu podejrzanego, ćwiczenia praktyczne w zakresie przeszukiwania pomieszczeń
Obroń się sam - elementy samoobrony najprostsze techniki obrony podczas napadów z użyciem siły fizycznej i niebezpiecznych przedmiotów
Elementy ratownictwa medycznego - jak radzić sobie w sytuacji konieczności udzielenia pomocy osobie rannej, poszkodowanej, nawet znajdującej się w stanie zagrożenia życia
Zasady przygotowania i przeprowadzania ewakuacji osób z zagrożonego obiektu - zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania i przeprowadzenia ćwiczebnej akcji ewakuacyjnej wraz z wszystkimi niezbędnymi ustaleniami organizacyjnymi
Polityka bezpieczeństwa organizacji gospodarczej - analiza systemowa, bezpieczeństwo informacyjne, zakres i charakter, ochrona i bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo osobowe i zachowania człowieka, rola szkolenia w przygotowaniu do działania, integracja a zjawiska kryzysowe w bezpieczeństwie, oddziaływania zewnętrzne w zapewnianiu bezpieczeństwa
Wprowadzenie istotnych pojęć dla planowania i oceny systemu ochrony - omówienie najistotniejszych elementów systemów bezpieczeństwa nie ujętych lub szczątkowo opisanych w przepisach - ustawach i rozporządzeniach oraz normach określających parametry technicznej i fizycznej ochrony mienia, parametry oceny systemu ochrony
Ocena stanu bezpieczeństwa obiektu - prezentacja najnowszych metod w zakresie dokonywania oceny stanu bezpieczeństwa obiektu i wykorzystaniu ich w planowaniu oraz realizacji polityki bezpieczeństwa organizacji gospodarczej
Wywiad Konkurencyjny /gospodarczy/ na świecie i w Polsce - rys historyczny wywiadu konkurencyjnego - wyzwania i tendencje XXI w., istota i cechy wywiadu konkurencyjnego, korzyści z prowadzenia wywiadu konkurencyjnego, zagrożenia i przeciwdziałanie
Nowoczesne technologie w dziedzinie systemów przeciwdziałania szpiegostwu gospodarczemu z wykorzystaniem systemów inwigilacji audio i video przegląd możliwości w tym zakresie
Bezpieczeństwo informacyjne i ochrona danych osobowych w działalności biznesowej - jak przetwarzać informacje i chronić dane osobowe praktycznie w każdej firmie i życiu prywatnym
Przeciwdziałanie kradzieżom w obiektach handlowych i postępowanie w przypadku ich ujawnienia - uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie ujawniania i właściwych reakcji na wykroczenia, kradzieże sklepowe i inne czyny zabronione charakterystyczne dla placówek handlowych
Metody zabezpieczenia i sposoby fałszerstw dokumentów związanych z obrotem pieniężnym - przedstawiamy problematyka fałszerstw i wyłudzeń w obrocie pieniężnym, w tym bankowym /skala zjawiska, różnorodność działań przestępczych/ oraz możliwości przeciwdziałania tego typu przestępstwom. Jego celem jest również zmodyfikowanie sposobu interpretacji niektórych obiegowych pojęć związanych z procesem akceptacji i weryfikacji dokumentów
Rozpoznawanie autentyczności krajowych i zagranicznych znaków pieniężnych - przedstawiamy problematykę fałszerstw krajowych i zagranicznych znaków pieniężnych, sposoby rozpoznawania ich autentyczności oraz stan przepisów w w/wym. zakresie.
Mechanizmy psychologiczne determinujące zachowania w kontakcie z klientem trudnym - jak radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami w kontakcie z trudnym klientem wewnętrznym i zewnętrznym

Inne z opracowaniem autorskich programów w zakresie:
Mechanizmów ludzkich zachowań w stresie i innych sytuacjach trudnych, ochrony i zapobiegania zagrożeniom utraty danych i informacji o charakterze poufnym, bezpieczeństwa podstawowego sprzętu i oprogramowania w firmie, ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa przemysłowego, przygotowujące do egzaminów na broń, wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencji w zakresie podstawowym i dla zaawansowanych, bezpieczeństwa rezydencji, doskonalenia jazdy samochodem w warunkach zagrożenia z wykorzystaniem mat poślizgowych, związane tematycznie z programami bezpieczny dom, bezpieczna szkoła itp., postępowania w sytuacjach zagrożeń narkotycznych. inne z uwzględnieniem indywidualnych oczekiwań zleceniodawców i opracowaniem autorskich
programów. Oddajemy Wam do dyspozycji bogate, wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń związanych z bezpieczeństwem. Trzon naszej kadry dydaktycznej stanowią pracownicy naukowi, wykładowcy i instruktorzy resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej.

Od początku istnienia w ramach różnych form dydaktycznych, w zakresie podstawowym i uzupełniającym przeszkoliliśmy ponad 50 tys. pracowników ochrony, konwojentów, strażników oraz osób funkcjonujących w warunkach szczególnego zagrożenia.

 

Szkolenia ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM OSÓB, MIENIA, INSTYTUCJI – dlaczego z nami?

Szkolenia związane z bezpieczeństwem osób, mienia oraz instytucji, są doskonałym sposobem na pogłębienie oraz usystematyzowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zawodzie pracownika ochrony fizycznej. To właśnie odpowiednio wyszkolony pracownik stanowi kluczowy element do realizacji zadań na właściwym poziomie. Dlatego też szkolenia powinny odbywać się wyłącznie na terenie profesjonalnych placówek, które mogą zagwarantować zarówno doskonale przygotowaną kadrę dydaktyczną, jak i komfortowe oraz profesjonalne warunki do szkolenia. Wszystkie te elementy można znaleźć w Warszawskim Centrum Edukacyjnym.

Firma działa na rynku edukacyjnym od wielu lat, zapewniając niezwykle wysoki poziom świadczonych przez siebie usług. Specjalizuje się między innymi w organizowaniu szkoleń i kursów w zakresie ochrony, które umożliwiają uczestnikom zdobycie statusu kwalifikowanego pracownika ochrony. Oferta szkoleniowa jest bardzo szeroka i obejmuje swoim zakresem wiele przydatnych i interesujących zagadnień. To nie tylko ogromna dawka niezbędnej wiedzy, ale również praktyczne umiejętności, które wykorzystać będzie można na stanowiskach związanych bezpośrednio z ochroną osób, mienia oraz instytucji. Uczestnicy zapoznają się bowiem m.in. z elementami samoobrony lub ratownictwa medycznego. Nad wszystkim czuwa doświadczona kadra dydaktyczna w postaci instruktorów i wykładowców. To właśnie oni odpowiadają za bardzo wysoki poziom nauczenia i możliwość zdobycia wielu przydatnych kompetencji w stosunkowo krótkim czasie.

Kursy

KURSY KOLEJOWE: LICENCJA MASZYNISTY I INNE KURSY KWALIFIKACYJNE DLA STANOWISK RUCHU KOLEJOWEGO
KURSY KOLEJOWE: LICENCJA MASZYNISTY W dzisiejszych czasach jeden zawód to za mało, aby czuć się pewnie na rynku pracy. Niewątpliwie warto zainwestować w siebie, poszerzyć swoje umiejętności i zdobyć doświadczenie w zawodzie maszynisty. To praca nie tylko dla miłośników kolei, lecz także dla wszystkich tych, którzy chcą wykonywać pracę stabilną, czy też podziwiać widoki pięknej Polski. Kurs na...
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE /KKZ/
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE /KKZ/ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zastąpiły wcześniejsze technika uzupełniające dla dorosłych i szkoły policealne. Rozporządzenie podzieliło zawody wpisane do klasyfikacji na zawody jedno, dwu i trój kwalifikacyjne oraz określiły minima...
KURSY OCHRONY: KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY
KURS KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY /245 godzin/ to podstawowy krok w przygotowaniu profesjonalnego pracownika ochrony i główny z oferowanych dla branży /w pakiecie kursy ochrony/, kurs umożliwiający uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zastąpił dawne licencje I i II stopnia i daje możliwość wykonywania m.in. takich zadań...
KURSY OCHRONY: SŁUŻB PORZĄDKOWYCH IMPREZ MASOWYCH
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki...
SZKOLENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM OSÓB, MIENIA, INSTYTUCJI
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki...
SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ   SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ ORAZ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Z EWAKUACJĄ LUDZI I MIENIA /jak radzić sobie w sytuacji konieczności udzielenia pomocy osobie rannej, poszkodowanej, nawet znajdującej się w stanie zagrożenia życia/ Cel szkoleń:przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznego wykonywania...
SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY
SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw...
SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA I SPRZEDAŻY
W efekcie współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dorosłych „BROKER–bis” przedstawiamy pakiet szkoleń z zakresu zarządzania i sprzedaży: Zarządzanie zorientowane na rezultaty jak osiągać założone rezultaty biznesowe i realizować plany, przekonywać i motywować podwładnych w trakcie rozmowy o planach i efektach, rozmawiać z podwładnymi, by zachęcić ich do szukania rozwiązań, oceniać pracę...
SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ W BIZNESIE
SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ W BIZNESIE W efekcie współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dorosłych „BROKER–bis” przedstawiamy pakiet szkoleń z zakresu praktycznego wykorzystanie wiedzy psychologicznej w biznesie: Wybrane zagadnienia psychologii ogólnejzapoznanie słuchaczy z podstawowymi zmiennymi psychologicznymi i pokazanie działania tych...
IMPREZY I SZKOLENIA INTEGRACYJNE DLA FIRM
   Organizacja imprez integracyjnych, kursów i konferencji oraz przygody ze sportem i rekreacją, wypełnionych programem szkoleniowym, rozrywkowym /w zakresie pełnej oferty rynkowej/ i kulinarnym. Oferowane przez nas szkolenia integracyjne obejmują kompletny zakres kompetencji z wybranej dziedziny. Zatrudniamy fachowców z dużym doświadczeniem w branży, którzy w sposób przystępny i skuteczne przekażą...
TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Rynek pracy w najbliższych latach potrzebować będzie specjalistów związanych z szeroko pojętym transportem. Na najbliższe dekady planowany jest dalszy rozwój infrastruktury kolejowej, co ma związek zarówno z przewozem osób, jak również towarów. Kolejnictwo będzie się nie tylko rozrastać, ale też będzie poddawane modernizacjom. Na etaty mogą więc liczyć osoby odpowiedzialne za organizowanie...
TECHNIK DRÓG I MOSTÓW KOLEJOWYCH
  Pośród branż, które będą rozwijać się przez najbliższe lata i dekady, na uwagę zasługuje kolejnictwo. Według długofalowych planów w Polsce nadal będzie rozwijana sieć przewozów pasażerskich oraz towarowych. Zapotrzebowanie jest i będzie zarówno na osoby zajmujące się obsługą ruchu pasażerskiego i towarowego, jak również na fachowców od zagrożeń czy wykonawców dokumentacji przetargowej. Technik...
TECHNIK TRANSPORTU SZYNOWEGO
Technik energetyk transportu szynowego to zawód pozwalający szukać zatrudnienia zarówno na kolei, jak również w firmach zajmujących się obsługą taboru tramwajowego. Osoba ta jest odpowiedzialna między innymi za wykonywania następujących zadań zawodowych, wykonywania przeglądów, naprawy maszyn czy naprawy transportu szynowego. W związku z polityką transportową na najbliższe dekady, w tym na...
KURSY DETEKTYWISTYCZNE: LICENCJA DETEKTYWA
Celem kursu na licencję detektywa jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności umożliwiających świadczenie usług detektywistycznych w aktualnie obowiązującym stanie przepisów prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej oraz stworzenie im możliwości ubiegania się o uzyskanie licencji detektywa. KOLEJNA EDYCJA od 18 grudnia 2021 /8 stycznia 2022/ cena kursu 1500 zł Kurs realizowany jest w...