W efekcie współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dorosłych „BROKER–bis” przedstawiamy pakiet szkoleń z zakresu praktycznego wykorzystanie wiedzy psychologicznej w biznesie:

Wybrane zagadnienia psychologii ogólnej
zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zmiennymi psychologicznymi i pokazanie działania tych zmiennych w rzeczywistych sytuacjach

Teoria komunikacji: perswazja i obrona przed manipulacją
wyrobienie u słuchaczy umiejętności analizowania własnych poczynań komunikacyjnych w kategoriach skuteczności i nieskuteczności

Rozumowanie i argumentacja
doskonalenie umiejętności technicznych w zakresie kontroli poprawności rozumowań

Psychologiczne aspekty zarządzania ryzykiem
zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami psychologii oceny i podejmowania ryzyka

Negocjacje
poznanie metod i narzędzi przygotowania się do negocjacji

Psychologia zachowań konsumenckich: jak sprzedawać?
przyswojenie przez słuchaczy wiedzy na temat tego, co się dzieje w umyśle ludzkim przy nabywaniu dóbr i usług

Behawioralna teoria decyzji
przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy na temat tego, w jaki sposób przebiega proces podejmowanie decyzji (osobistych, konsumenckich, politycznych i innych), jak gromadzone i wykorzystywane są informacje w tym procesie, w jaki sposób tworzone są oceny, jakie są zasady (reguły) wybierania.

Psychologia rynków finansowych
Jak wykorzystać odkrycia psychologii poznawczej do skutecznego inwestowania na rynkach finansowych

Szkolenie umiejętności kierowniczych
uświadomienie uczestnikom zagrożeń związanych z posiadaniem władzy. Słuchacze poznają bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania

Psychologia organizacji i przywództwa
zapoznanie słuchaczy z zasadami zarządzania organizacjami i funkcjonowania grup oraz ze specyficznymi umiejętnościami przywódczymi, czyli jak budować zaufanie i zaangażowanie

Zarządzanie ryzykiem
przyswojenie przez słuchaczy podstawowych pojęć z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej niezbędnych do zrozumienia i stosowania współczesnych metod zarządzania ryzykiem

Wybrane zagadnienia protokołu dyplomatycznego, etykieta i budowanie relacji w biznesie
poznanie zasad protokołu w biznesie w porównaniu z tradycyjną etykietą towarzyską - świadomość różnic. Poszerzenie umiejętności interpersonalnych pomocnych w kontaktach służbowych, na przyjęciach z udziałem klientów, gości honorowych

Trening umiejętności menedżerskich
zajęcia z zakresu umiejętności menedżerskich mają na celu dostarczenie uczestnikom okazji do zdobycia wiedzy na temat kluczowych umiejętności menedżerskich, analizy własnych umiejętności w zakresie zarządzania oraz ich doskonalenia z wykorzystaniem technik ćwiczeniowych

Dylematy społeczne
przedstawienie najczęstszych dylematów społecznych (relewantnych do biznesu) i sposobów ich rozwiązywania

Praktyka Public Relations
przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy na temat różnic w interesach stron zaangażowanych w przekazywanie informacji nt. firm

Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi
przedstawienie działań (w szczególności oddziaływań psychologicznych) składających się na system Zarządzania Zasobami Ludzkim (ZZL) w organizacji

Planowanie kampanii marketingowej
ukazanie specyfiki marketingowego podejścia do organizacji oraz przedstawienie szczegółowych modeli projektowania i prowadzenia kampanii


Szkolenia przeznaczone są dla grup zamkniętych i realizowane w 2 – 3 dniowych warsztatach. Możemy realizować na terenie całego kraju. Dysponujemy kadrą instruktorsko - trenerską gwarantującą atrakcyjny i merytoryczny przebieg zajęć - na życzenie przedstawiamy ich noty biograficzne.

Deklarujemy gotowość dyskusji nad zmianą tez programowych oferowanych szkoleń, jak również przygotowania kolejnych propozycji. Po zakończeniu zajęć, na życzenie uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia potwierdzające ich udział w szkoleniu oraz jego tematykę i czas przeznaczony na realizację.

Cena dnia szkoleniowego to około 3 800 zł netto.

Na przestrzeni minionych lat w ramach różnych form, przeszkoliliśmy ponad 50 tysięcy pracowników różnych branż

KURSY KOLEJOWE: LICENCJA MASZYNISTY I INNE KURSY KWALIFIKACYJNE DLA STANOWISK RUCHU KOLEJOWEGO
KURSY KOLEJOWE: LICENCJA MASZYNISTY W dzisiejszych czasach jeden zawód to za mało, aby czuć się pewnie na rynku pracy. Niewątpliwie warto zainwestować w siebie, poszerzyć swoje umiejętności i zdobyć doświadczenie w zawodzie maszynisty. To praca nie tylko dla miłośników kolei, lecz także dla wszystkich tych, którzy chcą wykonywać pracę stabilną, czy też podziwiać widoki pięknej Polski. Kurs na licencję...
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE /KKZ/
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE /KKZ/ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zastąpiły wcześniejsze technika uzupełniające dla dorosłych i szkoły policealne. Rozporządzenie podzieliło zawody wpisane do klasyfikacji na zawody jedno, dwu i trój kwalifikacyjne oraz określiły minima...
KURSY OCHRONY: KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY
KURS KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY /245 godzin/ to podstawowy krok w przygotowaniu profesjonalnego pracownika ochrony i główny z oferowanych dla branży /w pakiecie kursy ochrony/, kurs umożliwiający uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zastąpił dawne licencje I i II stopnia i daje możliwość wykonywania m.in. takich zadań...
KURSY OCHRONY: SŁUŻB PORZĄDKOWYCH IMPREZ MASOWYCH
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki...
SZKOLENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM OSÓB, MIENIA, INSTYTUCJI
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki...
SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ ORAZ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Z EWAKUACJĄ LUDZI I MIENIA /jak radzić sobie w sytuacji konieczności udzielenia pomocy osobie rannej, poszkodowanej, nawet znajdującej się w stanie zagrożenia życia/ Cel szkoleń:przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznego wykonywania czynności przedmedycznych w sytuacjach urazowych oraz...
SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki...
SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA I SPRZEDAŻY
W efekcie współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dorosłych „BROKER–bis” przedstawiamy pakiet szkoleń z zakresu zarządzania i sprzedaży: Zarządzanie zorientowane na rezultatyjak osiągać założone rezultaty biznesowe i realizować plany, przekonywać i motywować podwładnych w trakcie rozmowy o planach i efektach, rozmawiać z podwładnymi, by zachęcić ich do szukania rozwiązań, oceniać pracę podwładnych w...
SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ W BIZNESIE
W efekcie współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dorosłych „BROKER–bis” przedstawiamy pakiet szkoleń z zakresu praktycznego wykorzystanie wiedzy psychologicznej w biznesie: Wybrane zagadnienia psychologii ogólnejzapoznanie słuchaczy z podstawowymi zmiennymi psychologicznymi i pokazanie działania tych zmiennych w rzeczywistych sytuacjach Teoria komunikacji: perswazja i obrona przed...
IMPREZY INTEGRACYJNE DLA FIRM
Organizacja imprez integracyjnych, kursów i konferencji oraz przygody ze sportem i rekreacją, wypełnionych programem szkoleniowym, rozrywkowym /w zakresie pełnej oferty rynkowej/ i kulinarnym. W oparciu o 2 – 4 godzinne autorskie panele nadajemy imprezom status szkoleniowy, a uczestnikom dajemy możliwość nabycia konkretnej wiedzy lub umiejętności przydatnych zarówno w działalności biznesowej jak i...