Kursy ochrony: służb porządkowych imprez masowych

Zapis się już dziś

Kursy ochrony: służb porządkowych imprez masowych

Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu, Ustawy o usługach detektywistycznych z 6 lipca 2001 r., Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r., aktów wykonawczych do tych ustaw a także innych przepisów związanych z szeroko pojętą dziedziną bezpieczeństwa.

W związku z wejściem w życie Ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych /Dz. U. Nr 62 poz.504/ dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie wymogów jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia … , straciło moc z dniem 1 lutego 2009 r. Nowe rozporządzenie z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne /Dz. U. Nr 52 poz.308/ weszło życie z dniem 1 kwietnia 2010. Na mocy tych przepisów wbrew zapowiedziom nie straciły ważności dotychczasowe zaświadczenia o ukończeniu szkoleń dla służb porządkowych, jednak osoby które je przeszły, a nie posiadają ważnej licencji pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia, z dotychczasowych zaświadczeń korzystać nie mogą.

Wprowadzone zostały nowe programy i wymóg realizacji ich wyłącznie przez placówki oświatowe określone w rozporządzeniu – szkoleń tych nie mogą prowadzić ośrodki kursowe prowadzące działalność szkoleniową na zasadzie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawskie Centrum Edukacyjne MATEL SERVICE prowadząc działalność oświatową na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonej przez Urząd m.st. Warszawy spełnia wymogi zapisane w nowym rozporządzeniu.

Uwzględniając powyższe oferujemy następujące szkolenia:

  • Dla kierowników do spraw bezpieczeństwa – dla osób posiadających licencję 2-ego stopnia pracownika ochrony fizycznej, czas realizacji – 30 godz.
  • Dla kierowników do spraw bezpieczeństwa – dla osób nie posiadających licencji 2-ego stopnia pracownika ochrony fizycznej, czas realizacji – 62 godz.
  • Dla członków służb porządkowych posiadających co najmniej licencję 1-ego stopnia pracownika ochrony fizycznej, czas realizacji – 24 godz.
  • Dla członków służb informacyjnych, czas realizacji – 20 godz.

Szkolenia organizowane są dla grup minimum 25 osobowych.

Szkolenia prowadzone są wg. programów zawartych w załącznikach 1-3 rozporządzenia, które co istotne zastrzega prowadzenie ich w formie stacjonarnej. Po zdaniu egzaminów przed komisją powołaną przez organizatora wydawane jest zaświadczenie wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do rozporządzenia.

Oddajemy Wam do dyspozycji bogate, wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń związanych z bezpieczeństwem. Trzon naszej kadry dydaktycznej stanowią pracownicy naukowi, wykładowcy i instruktorzy resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej. Od początku istnienia w ramach różnych form dydaktycznych, w zakresie podstawowym i uzupełniającym przeszkoliliśmy ponad 50 tys. pracowników ochrony, konwojentów, strażników oraz osób funkcjonujących w warunkach szczególnego zagrożenia.

Kursów licencyjnych pracowników ochrony przeprowadziliśmy od 1997 roku ponad 500, a nasi absolwenci uzyskują bardzo wysoką zdawalność na egzaminach przed komisjami Komend Wojewódzkich Policji – m.in. w dniach 7 – 8.09.2011 roku do egzaminu w Mazowieckiej Komendzie Wojewódzkiej w Radomiu przystąpiło czterech naszych absolwentów – wszyscy zdali; do egzaminów w dniach 11-13.07.2012 w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie przystąpiło 5 naszych absolwentów – 4 zadało, do egzaminów w dniach 6-7.08.2012 w Komendzie w Radomiu przystąpiło 2 naszych absolwentów – zdali obaj.

​Kursy dla służb porządkowych WCE MATEL SERVICE

Pracownik ochrony wykonuje zawód, który wymaga od niego nie tylko odwagi, ale również ogromnej odpowiedzialności i odpowiednich kompetencji. Nic dziwnego, musi on bowiem posiadać umiejętność radzenia sobie w każdej, nawet bardzo trudnej sytuacji, także zagrażającej jego zdrowiu i życiu. Obowiązki pracowników ochrony mogą być bardzo zróżnicowane i dotyczyć zarówno ochrony mienia, osób, jak i instytucji. Umiejętności nabywać można w placówce Warszawskiego Centrum Edukacyjnego. Szkolenia Bezpieczeństwo osób sprawdzą się w przypadku zapewnienia ochrony życia i zdrowia innych osób. Skorzystać można także ze szkolenia Bezpieczeństwo mienia oraz Bezpieczeństwo instytucji, które przygotują pracowników ochrony do właściwej dbałości o bezpieczeństwo znajdującego się na terenie konkretnych obiektów mienia.

W trakcie tego rodzaju szkoleń zdobywa się umiejętności specjalistyczne na temat broni palnej, samoobrony lub ratownictwa medycznego. Wszystkie te elementy odgrywają bowiem bardzo istotną rolę w pracy, której głównym celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa.

Zadzwoń

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej na temat proponowanych kursów.

Napisz

Napisz wiadomość do nas – służymy fachowym doradztwem.