Kursy detektywistyczne - licencja detektywa

Zapisz się na kurs

Kursy detektywistyczne - licencja detektywa

Celem kursu na licencję detektywa jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności umożliwiających świadczenie usług detektywistycznych w aktualnie obowiązującym stanie przepisów prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej oraz stworzenie im możliwości ubiegania się o uzyskanie licencji detektywa.

Kurs realizowany jest w wymiarze 50 godzin, w formie 2 dwudniowych weekendowych sesji. Zajęcia odbywają się hybrydowo: ½ zajęć zdalnie, ½ stacjonarnie.

Słuchaczom spoza Warszawy oferujemy noclegi w bardzo dobrej cenie !!!

linie bezpośrednie: 601355476, 601222880

Kto może zostać detektywem?

Kurs realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

Zgodnie z cytowana ustawą o wydanie licencji może ubiegać się osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. ukończyła 21 lat;
 3. posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat;
 8. posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania;
 9. posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;
 10. legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Zakres tematyczny kursu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa szkolenie obejmuje następująca tematykę:

I. Ochrona danych osobowych

 1. Pojęcie danych osobowych.
 2. Organy ochrony danych osobowych.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 4. Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych.
 5. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

II. Ochrona informacji niejawnych

 1. Pojęcie informacji niejawnych.
 2. Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 3. Klasyfikacja informacji niejawnych.
 4. Zasady ochrony informacji niejawnych.
 5. Dostęp do informacji niejawnych.
 6. Zasady przetwarzania informacji niejawnych.
 7. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1638

Bloki I i II łącznie 15 godz. zajęć.

III: Prawa i obowiązki detektywa

15 godz.

 1. Ustawowe uprawnienia detektywa.
 2. Obowiązki detektywa.
 3. Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa.

IV: Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

20 godz.

 1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
 2. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych.
 3. Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy.
 4. Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej.
 5. Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
 6. Rejestr działalności regulowanej i jego forma.
 7. Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych przez obywateli Unii Europejskiej.
 8. Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na terenie Unii Europejskiej.

Działalność WCE

Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu, Ustawy o usługach detektywistycznych z 6 lipca 2001 r., Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r., aktów wykonawczych do tych ustaw a także innych przepisów związanych z szeroko pojętą dziedziną bezpieczeństwa.

Oddajemy Wam do dyspozycji bogate, wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń związanych z bezpieczeństwem. Trzon naszej kadry dydaktycznej stanowią pracownicy naukowi, wykładowcy i instruktorzy resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej. Od początku istnienia w ramach różnych form dydaktycznych, w zakresie podstawowym i uzupełniającym przeszkoliliśmy ponad 50 tys. pracowników ochrony, konwojentów, strażników oraz osób funkcjonujących w warunkach szczególnego zagrożenia.

Zadzwoń

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej na temat proponowanych kursów.

Napisz

Napisz wiadomość do nas – służymy fachowym doradztwem.