KURS NA LICENCJĘ MASZYNISTY kurs kwalifikacyjny - STACJONARNIE I ZDALNIE - kolejna edycja od 24 kwietnia 2021 /liczba miejsc ograniczona, termin gwarantowany, informacja bezpośrednia 601355476/

 

Najniższa na rynku cena kursu 5400 zł /możliwość rozłożenia na raty/

- 400 zł rabatu przy zapisie i wpłacie I raty do 30 lutego

- 200 zł rabatu przy zapisie i wpłacie I raty do 30 marca

- 100 zł rabatu przy zapisie i wpłacie I raty do 15 kwietnia

 

Słuchaczom spoza Warszawy oferujemy noclegi w bardzo dobrej cenie !!!

Doskonałe perspektywy dla maszynistów - zapoznaj się koniecznie: https://www.money.pl/gospodarka/koleje-maja-problem-coraz-bardziej-brakuje-maszynistow-6452997174253697a.html 


Informujemy, że w wyniku porozumienia z przychodnią MULTIMED uczestnicy naszych kursów na licencję maszynisty mogą ustalać od dnia 25.05.2020 ich terminy, a powołując się na placówkę WCE Matel Service będziecie umawiani w pierwszej kolejności. Badania na licencję maszynisty są niestety odpłatne, obowiązkowe i przeprowadzane bez skierowań.
Cena MULTIMED jest najniższą w kraju. Warszawa ul.Grochowska 234/240  tel. 22 636 47 74.


Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która:
- nie była karana za przestępstwo umyślne,
- ukończyła 18 lat,
- ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe,
- spełnia odpowiednie wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne,
- odbyła szkolenie i zdała egzamin na licencję maszynisty.

 

Kurs na licencję maszynisty realizujemy w systemie weekendowym w wymiarze 16 dwudniowych sesji /sobota-niedziela/, część z nich możemy prowadzić w systemie zdalnym. Stacjonarne odbywają się w centrum konferencyjnym Groman w Sękocinie Starym, a zajęcia aprowadzą doświadczeni posiadający wymagane kwalifikacje pracownicy spółek kolejowych.

 

Aby zostać uczestnikiem kursu należy:

- pobrać formularz zgłoszenia na kurs, wypełnić go i przesłać na adres matel.service @wce.pl lub lub przesłać pocztą do siedziby Matel Service, 02-388 Warszawa, ul. Lutniowa 23 lok. 205 albo też skontaktaktować się z jednym z podanych na naszej stronie telefonem,

- przy zapisie nalezy dokonać wpłaty na konto WCE Matel Service Sp. z o.o.opłaty rezerwacyjnej wynoszącej 200 zł, a przed kursem uzupełnić ją do poziomu zaliczki/I raty - 1500 zł.

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem prowadzenia kursów na:
http://www.wce.pl/www3/images/1/regulamin_kursow.doc

 

Uruchomienie kursów uzależnine jest od zebrania się grup min. 15-osobowych. Kurs kwalifikacyjny na licencję maszynisty i kursy kwalifikacyjne dla innych pracowników transportu kolejowego organizujemy we współpracy z firmą JMS. Podstawą prawną jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 lutego 2011 w sprawie licencji maszynisty oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 16 sierpnia 2004 w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE dla specjalności:

  • TECHNIK DRÓG I MOSTÓW KOLEJOWYCH
  • TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO
  • TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO


Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe przygotowujące do uzyskania dyplomu Technika
(więcej) - to kursy realizowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, które zlikwidowało dotychczasową możliwość kształcenia dorosłych w szkołach policealnych większości kierunków, w tym kolejowych. Stworzyło natomiast możliwość przystąpienia do egzaminów kwalifikacyjnych przed Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi po ukończeniu specjalnych kwalikacyjnych kursów kwalifikacyjnych.

Kursy prowadzimy w grupach co najmniej 15 osobowych i nie muszą one rozpoczynać się we wrześniu. Muszą natomiast się one kończyć co najmniej 1 miesiąc przed wyznaczonymi przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne terminami egzaminów //styczeń/luty, czerwiec//.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe zastąpiły prowadzone przez Warsdzawskie Centrum Edukacyjne od 2008 roku Kolejowe Technikum Uzupełniające i Szkoła Policealna dla Dorosłych Matel Service w Warszawie kształcące Techników: Dróg i Mostów Kolejowych, Elektroenergetyków Transportu Szynowego oraz Transportu Kolejowego (więcej). - szkoły zlikwidowane w związku ze zmianą podstawy programowej.

KURSY KOLEJOWE: LICENCJA MASZYNISTY I INNE KURSY KWALIFIKACYJNE DLA STANOWISK RUCHU KOLEJOWEGO
KURSY KOLEJOWE: LICENCJA MASZYNISTY KURS NA LICENCJĘ MASZYNISTY kurs kwalifikacyjny - STACJONARNIE I ZDALNIE - kolejna edycja od 24 kwietnia 2021 /liczba miejsc ograniczona, termin gwarantowany, informacja bezpośrednia 601355476/   Najniższa na rynku cena kursu 5400 zł /możliwość rozłożenia na raty/ - 400 zł rabatu przy zapisie i wpłacie I raty do 30 lutego - 200 zł rabatu przy zapisie i wpłacie I...
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE /KKZ/
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE /KKZ/ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zastąpiły wcześniejsze technika uzupełniające dla dorosłych i szkoły policealne. Rozporządzenie podzieliło zawody wpisane do klasyfikacji na zawody jedno, dwu i trój kwalifikacyjne oraz określiły minima...
KURSY OCHRONY: KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY
KURS KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY /245 godzin/ to podstawowy krok w przygotowaniu profesjonalnego pracownika ochrony i główny z oferowanych dla branży /w pakiecie kursy ochrony/, kurs umożliwiający uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zastąpił dawne licencje I i II stopnia i daje możliwość wykonywania m.in. takich zadań...
KURSY OCHRONY: SŁUŻB PORZĄDKOWYCH IMPREZ MASOWYCH
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki...
SZKOLENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM OSÓB, MIENIA, INSTYTUCJI
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki...
SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ ORAZ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Z EWAKUACJĄ LUDZI I MIENIA /jak radzić sobie w sytuacji konieczności udzielenia pomocy osobie rannej, poszkodowanej, nawet znajdującej się w stanie zagrożenia życia/ Cel szkoleń:przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznego wykonywania czynności przedmedycznych w sytuacjach urazowych oraz...
SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki...
SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA I SPRZEDAŻY
W efekcie współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dorosłych „BROKER–bis” przedstawiamy pakiet szkoleń z zakresu zarządzania i sprzedaży: Zarządzanie zorientowane na rezultatyjak osiągać założone rezultaty biznesowe i realizować plany, przekonywać i motywować podwładnych w trakcie rozmowy o planach i efektach, rozmawiać z podwładnymi, by zachęcić ich do szukania rozwiązań, oceniać pracę podwładnych w...
SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ W BIZNESIE
W efekcie współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dorosłych „BROKER–bis” przedstawiamy pakiet szkoleń z zakresu praktycznego wykorzystanie wiedzy psychologicznej w biznesie: Wybrane zagadnienia psychologii ogólnejzapoznanie słuchaczy z podstawowymi zmiennymi psychologicznymi i pokazanie działania tych zmiennych w rzeczywistych sytuacjach Teoria komunikacji: perswazja i obrona przed...
IMPREZY INTEGRACYJNE DLA FIRM
Organizacja imprez integracyjnych, kursów i konferencji oraz przygody ze sportem i rekreacją, wypełnionych programem szkoleniowym, rozrywkowym /w zakresie pełnej oferty rynkowej/ i kulinarnym. W oparciu o 2 – 4 godzinne autorskie panele nadajemy imprezom status szkoleniowy, a uczestnikom dajemy możliwość nabycia konkretnej wiedzy lub umiejętności przydatnych zarówno w działalności biznesowej jak i...