Kwalifikowany pracownik ochrony

kwalifikowany pracownik ochrony

Kwalifikowany pracownik ochrony – co warto wiedzieć?

Kwalifikowany pracownik ochrony to osoba, która została wpisana na oficjalną listę. Jednak aby się na niej znaleźć, należy spełnić określone wymagania.

Kto może ubiegać się o wpisanie na listę?

Kandydat starający się o wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej musi spełnić kilka warunków. Podstawowym z nich jest wiek kandydata – musi on mieć ukończone 21 lat. Dodatkowo musi posiadać świadectwo ukończenia siedmio- lub ośmioklasowej szkoły podstawowej bądź gimnazjum, oraz zdolność do czynności prawnych. Niezbędne jest poświadczenie, że kandydat odbył szkolenia ochrony. Wymagane jest obywatelstwo polskie lub innego kraju z Unii Europejskiej. Dopuszczone jest również posiadanie obywatelstwa Konfederacji Szwajcarskiej lub jednego z państw będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Niezbędna jest nieposzlakowana opinia powiatowego komendanta Policji, badania lekarskie i psychologiczne oraz brak wpisu w rejestrze skazanych za przestępstwo umyślne. Na dowód tego należy dostarczyć oświadczenie o niekaralności i zaświadczenie lekarskie. Oba dokumenty nie mogą być wystawione wcześniej niż na trzy miesiące przed ubieganiem się o wpis na listę.

Jak ubiegać się o wpis na listę?

Jeśli wszystkie wymagania są spełnione, należy skompletować wszystkie dokumenty i złożyć je w wojewódzkiej komendzie Policji. Komenda Wojewódzka po sprawdzeniu dokumentów wystąpi o wystawienie opinii na temat kandydata do powiatowego komendanta policji w jego miejscu zamieszkania oraz sprawdzi w sądzie czy kandydat nie jest skazany za umyślne przestępstwo. Jeśli wszystko będzie się zgadzać – zostanie on wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Co daje wpis na listę?

Kwalifikowany pracownik ochrony wpisany na listę ma większe możliwości w zakresie znalezienia pracy. Może podjąć pracę w miejscach ważnych dla obronności i interesu gospodarczego państwa oraz bezpieczeństwa publicznego, jako pracownik ochrony specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych (SUFO) lub umundurowanych wewnętrznych służb ochrony (WSO). Wpis daje również więcej możliwości w zakresie użycia siły. Upoważnia do użycia kajdanek na ręce, pałek oraz psów obronnych, ręcznych miotaczy gazu lub paralizatorów w przypadku obrony lub próby obezwładnienia. Niewątpliwym plusem jest możliwość podwyższenia zarobków. Przeciętne wynagrodzenie jakie otrzymuje kwalifikowany pracownik ochrony oscyluje w kwocie 4500zł brutto na miesiąc. Kursy ochrony należy odnawiać co 5 lat. Co 3 lata należy dostarczyć aktualne okresowe badania lekarskie i psychologiczne.

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony to dobra motywacja do dalszego rozwoju i zdobywania kolejnych kompetencji, takich jak np. licencja detektywa.