Jak zdobyć licencję detektywa?

kurs detektywa

Detektyw – jak zdobyć licencję

Praca detektywa jest zwykle postrzegana jako ciekawa i inspirująca. Na wyobrażenie pracy w tym zawodzie wpływa w dużym stopniu literatura i kino. Nie zawsze jednak prawda ekranu jest zgodna ze stanem faktycznym. Kim jest detektyw i jak zostać prywatnym detektywem?

Zakres czynności

Praca detektywa może być interesująca, jednak zawód ten wymaga posiadania wielu specyficznych umiejętności. Czynności, jakie mogą podejmować pracownicy, są wymienione w ustawie o usługach detektywistycznych. Pierwsza grupa to zbieranie informacji mających znaczenie w sprawach cywilnych. Jest to, między innymi, pozyskiwanie danych dotyczących majątku, wiarygodności i zdolności płatniczych osób oraz przedsiębiorstw. Kolejne kwestie to zbieranie informacji o bezprawnym wykorzystywaniu nazw i znaków handlowych oraz ujawniania informacji stanowiących tajemnicę handlową. Detektyw zajmuje się również poszukiwaniem mienia oraz osób zaginionych i ukrywających się z różnych powodów. Ostatnia grupa czynności to pozyskiwanie informacji w sprawach karnych lub związanych z przestępstwami skarbowymi.

Teoria i praktyka

Jak widać, zakres pracy detektywa jest bardzo szeroki. W praktyce jednak połowa działań dotyczy spraw rodzinnych, jak na przykład śledzenia małżonków i udziału w sprawach rozwodowych. Zdarza się, że detektyw pomaga ustalić wysokość zarobków w sprawach związanych z egzekucją alimentów lub dyskretnie kontroluje osoby nieletnie.Z usług detektywa korzystają też firmy. W wielu przypadkach bardzo istotną kwestią jest sprawdzenie wiarygodności kontrahentów lub pracowników. Może być to związane z badaniem silnych i słabych stron przedsiębiorstw konkurencyjnych. Praca detektywa może mieć więc bezpośrednie przełożenie na rentowność firmy. W związku z tym pracownik musi umiejętnie posługiwać się podsłuchami i innymi nowoczesnymi urządzeniami technicznymi, w tym informatycznymi.

Wymagania stawiane kandydatom

Sprawy prowadzone przez detektywa mają duży wpływ na życie prywatne lub zawodowe wielu osób. Dlatego nie każdy może pracować w tym zawodzie — należy uzyskać licencję wydawaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. Kandydat musi mieć ukończone 21 lat i legitymować się wykształceniem przynajmniej średnim. Musi mieć obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W przypadku obcokrajowców należy przedstawić prawo do podejmowania zatrudnienia lub działalności gospodarczej w Polsce.

Brak przeciwwskazań do pracy

Merytoryczne szkolenia

Ponadto kandydat na detektywa musi odbyć odpowiednie szkolenia. Trwają one zazwyczaj 50 godzin i obejmują szczegółowe zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, a także różnych przepisów regulujących zasady prowadzenia działalności. Kurs na detektywa uwzględnia także prawa i obowiązki pracownika.Organizowane są także kursy doszkalające, które będą szczególnie przydatne dla wszystkich osób rozpoczynających pracę. Obejmują praktyczne umiejętności z zakresu warsztatu pracy detektywa — aspektów psychologicznych, obserwacji, obsługi sprzętu detektywistycznego, jak również prawidłowego sporządzania dokumentacji z przeprowadzanych czynności.

Koszty kursu i licencji

Kursy na licencję detektywa organizowane są przez różne placówki oświatowe. Ile kosztuje licencja detektywa? Należy liczyć się z koniecznością poniesienia sporych kosztów. Cena podstawowego kursu dostarczającego wiedzę to około 1500 złotych. Do tego trzeba doliczyć niezbędne badania lekarskie, czyli psychiatryczne i psychologiczne. To koszt około 300 złotych.
Za wydanie licencji również płacimy. W tym przypadku wysokość opłaty wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia, które obliczane jest na podstawie informacji z ostatniego kwartału ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”. W roku 2021 oznacza to kwotę około 2800 zł.
Razem licencja detektywa będzie kosztować około 5000 zł. Nie jest to więc kwota bagatelna, a trzeba do niej doliczyć dodatkowe koszty, takie jak dojazdy na kursy, wyżywienie czy wykonanie zdjęć do licencji. Dlatego wybór tego zawodu nie powinien być przypadkowy — wszystko trzeba dokładnie przemyśleć przed rozpoczęciem zbierania dokumentów i odbywania szkoleń.

Wydane licencji detektywistycznej

Po spełnieniu wszystkich formalnych warunków należy złożyć odpowiedni wniosek w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji. Do niego dołączamy szereg dokumentów, takich jak zaświadczenie o niekaralności, świadectwo lub dyplom poświadczający średnie wykształcenie, orzeczenie lekarskie oraz oświadczenia związane z przeszłością w pracy.
Szczegółowy wykaz dokumentów można znaleźć na stronie internetowej komendy wojewódzkiej Policji, właściwej do miejsca zamieszkania. Dalej trzeba już tylko poczekać na wydanie licencji. Jeśli nie wystąpią żadne przeszkody, zazwyczaj czas oczekiwania wynosi 30 dni. Licencję należy odebrać w terminie kolejnego miesiąca, licząc od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Na potwierdzenie posiadanych uprawnień otrzymujemy legitymację detektywa zawierającą numer licencji.

Wiedza i doświadczenie

Należy pamiętać, że wydanie licencji to dopiero początek kariery w zawodzie detektywa. Liczy się skuteczność, a więc konkretna wiedza i umiejętności. Warto zastanowić się, czy chcemy pracować samodzielnie, czy w agencji detektywistycznej. Na początek zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest znalezienie pracy w uznanej agencji. Dzięki temu zdobędziemy praktyczne umiejętności oraz kontakty, które zaprocentują w przyszłości.

W pracy detektywa coraz bardziej ceniona jest specjalizacja, a więc należy skupić się na zakresie pracy, w którym czujemy się najlepiej. Na tej podstawie będziemy budować zaufanie klientów, swoją wiarygodność i markę. Przyniesie to wymierne korzyści na wiele lat.