Kwalifikowany pracownik ochrony czyli kto?

kwalifikowany pracownik ochrony

Jak znaleźć pracę w ochronie?

W firmie ochroniarskiej kluczową rolę odgrywają pracownicy – wykwalifikowani, sumienni, profesjonalni. To od tych aspektów zależy bowiem renoma firmy, jej wizerunek, jak i skuteczność działania. Dlaczego kwalifikowany pracownik ochrony jest najcenniejszy?

Warunki określone w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia wskazują, kto może zostać wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Wymagane są m.in.:

  • nieposzlakowana opinia wydana przez komendanta Policji, właściwego dla miejsca zamieszkania,
  • orzeczenie lekarskie o pełnej sprawności fizycznej,
  • przygotowanie praktyczne i teoretyczne – kursy ochrony,
  • potwierdzenie kwalifikacji: dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty, studia.

Po spełnieniu najistotniejszych warunków, kandydat zostaje wpisy na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Wpis jest więc potwierdzeniem kompetencji, umożliwia znalezienie pracy w renomowanych firmach ochroniarskich.

Jakie uprawnienia posiada kwalifikowany pracownik ochrony?

Kursy ochrony, studia, jak i pozostałe szkolenia umożliwiają zdobycie niezbędnych do wykonywania zawodu ochroniarza umiejętności. Jeżeli więc kandydat znajdzie się na liście kwalifikowanych pracowników ochrony zyskuje uprawnienia do:

  • bezpośredniej ochrony fizycznej mienia,
  • dozorowania systemów alarmowych,
  • konwojowania pieniędzy lub innych wartościowych przedmiotów,
  • opracowywania planu ochrony i organizowania pracy pozostałych ochroniarzy,
  • użycia środków przymusu bezpośredniego: siła fizyczna, kajdanki, paralizator, w szczególnych przypadkach także broń palna.

Rozwój kariery i awans

Kwalifikowany pracownik ochrony powinien nieustannie doszkalać się, w celu rozwijania umiejętności i pięcia się po szczeblach kariery zawodowej. Z czasem może się także ubiegać o pracę w specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych czy mundurowanych wewnętrznych służbach ochrony, co jest sporym awansem.
Szkolenia ochrony dają więc kandydatom szansę na zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do profesjonalnego wykonywania zawodu. Dla każdej agencji ochrony ważne jest, aby w jej szeregach znajdował się przynajmniej jeden kwalifikowany pracownik ochrony. Dzięki temu może prowadzić profesjonalną działalność ochroniarską.